Breaking News

บุคลากร

ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถศิลป์

ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถศิลป์

ครูชำนาญการพิเศษ
นายประดิษฐ์ สังฆเภท

นายประดิษฐ์ สังฆเภท

ครูชำนาญการพิเศษ
นางจำปา สืบสุนทร

นางจำปา สืบสุนทร

ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิภาพร อาจอารี

นางนิภาพร อาจอารี

ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิศมัย สุวรรณะั

นางพิศมัย สุวรรณะั

นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย

นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย

ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิษณุย์ นาชัยฤทธิ์

นายพิษณุย์ นาชัยฤทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ
นางนภัทร แช่มไล่

นางนภัทร แช่มไล่

ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิชิต เสนาราช

นายวิชิต เสนาราช

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา

นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุบผา ทิ้งแสน

นางสาวบุบผา ทิ้งแสน

ครูชำนาญการ
นายศุภศร บุดดา

นายศุภศร บุดดา

ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง

ว่าที่ร้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง

ครูชำชาญการ
นางสาววราภรณ์ จันทรสมบัติ

นางสาววราภรณ์ จันทรสมบัติ

ครู
นางสาวลภัสลดา บุพโชติ

นางสาวลภัสลดา บุพโชติ

ครูอัตราจ้าง